Nohejbalová soutěž mládeže - dorost 2016

KNS Kraj Vysočina

 

Systém soutěže

Na základě platné Směrnice č.2/2016 ČNS, platné od 1.12.2015 proběhne soutěž turnajovým způsobem následně: Celkem osm turnajů hraných v různých termínech ve složení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 4x turnaj dvojic z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj jednotlivců z toho 1x KP jednotlivců.

Zmocněná osoba soutěže (vedoucí soutěží KNS Vysočina), ve které je plněn RMŽ, je povinna nejpozději do 1 týdne od termínu jednotlivé dílčí soutěže na internetových stránkách ČNS (www.nohejbal.org, sekce Mládež) vyplnit elektronický formulář (sekce Mládež) k soutěži, a to ve všech požadovaných údajích. Dále musí do tohoto formuláře vložit 2-4 fotografie (min. velikosti jedné strany 800 bodů, min. velikost souboru 100 kB, max. velikost souboru 2 MB, formát souboru JPG), z nichž alespoň jedna zachycuje nástup všech účastníků jednorázové soutěže. Na snímku nástupu musí být jasně identifikovatelné všechny sestavy.

 Podmínky účasti

Účast družstev je omezena pouze věkem soutěžících a v dorosteneckých soutěžích mohou startovat pouze hráči narozeni v r. 1997 a mladší. Trojici i dvojici musí tvořit výhradně hráči jednoho družstva. Při nesplnění těchto podmínek nemá družstvo nárok na zisk bodů za umístění a rovněž mu nebude započtena účast na těchto akcích!

Systém soutěží je řízen Soutěžním řádem platným od 6.3.2016 kapitola 3.2 (systém kreditů, atd.).

 

Bodování jednotlivých turnajů:

Umístění na turnaji

Zisk bodů

1. místo

12 bodů

2. místo

9 bodů

3. místo

6 bodů

4. místo

4 body

5. místo

3 body

6. místo

2 body


 

 

 

 

 

 

 

 

Každé další umístění 1 bod.

Bodování platí i při účasti méně týmů než je v bodovací tabulce. Tzn., jestliže se turnaje účastní např. čtyři týmy, budou přiděleny body za 1. až 4. místo.

Do celkového bodování bude jednomu družstvu započten bod (za účast) za jednu trojici, dvě dvojice a dva jednotlivce z každého přeboru, nebo turnaje. Družstvo se ziskem největšího počtu bodů získá titul PŘEBORNÍK KRAJE 2016.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o celkovém umístění v soutěži:

    a/ větší počet  absolvovaných turnajů

    b/ větší počet účastí na absolvovaných turnajích

    c/ větší počet lepších umístění na turnajích

    d/ los

 

Upřesnění pravidel:

 

·         Mládežnická družstva uhradí vstupní poplatek 10,-Kč za každého hráče v soutěži KNS, startovné do soutěže se neplatí. Náklady na start družstva v soutěži si hradí každé družstvo odděleně.

·         Soutěž se odehraje systémem turnajů. Každé družstvo uspořádá turnaj dle termínového kalendáře a rozpisu turnajů.

·         Utkání dvojic a trojic se hraje na dva/ tři dopady. Jestliže celá sestava dvojice nebo trojice je do věku 15 let mohou hrát na tři dopady, v případě vyššího věku tj. nad 15 let hrají sestavy na dva dopady míče. V jednotlivcích se hraje vždy na jeden dopad.

·         Pořadí zápasů na turnajích je určeno pořadatelem. Nastoupit k zápasu do 5 min. po ohlášení jeho začátku pořadatelem (rozhlasem, v časovém pořadí apod.). Nenastoupí-li, skrečuje se zápas ve prospěch soupeře.

·         Na každém turnaji je povinností trenérů mít u sebe řádně vyplněnou elektronickou soupisku.

·         Družstva musí k turnaji nastoupit v jednotném oblečení a takto sehrát všechny zápasy.

·         V případě nesplnění některé z podmínek pro účast v dlouhodobé soutěži není družstvo k účasti připuštěno a považuje se za družstvo nepřihlášené. Rozhodnutí o nesplnění podmínek účasti vydá Řídící orgán soutěže v dodatečném termínu.

·         Každý hráč musí být připraven prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo pasem. U hráčů mladších 15-ti let pas nebo průkaz zdravotní pojišťovny. O prokázání totožnosti hráče žádá trenér (vedoucí) družstva trenéra (vedoucího) druhého družstva. V případě, že družstvo není schopno prokázat totožnost hráče, zápas se odehraje, ale trenér (vedoucí) druhého družstva má právo požádat KNS o kontumaci zápasu.

·         Povinnosti pořadatele: provede řádně vedoucím turnaje prezentaci účastníků dle předložených soupisek, na závěr turnaje vyhlásí výsledky, po skončení turnaje řádně zpracuje výsledkovou listinu.

·         O jednotlivých turnajích musí být vyhotoveny zápisy. Veškeré materiály o turnaji zašle vedoucí turnaje elektronicky do 3 dnů (tj. do středy) po odehrání turnaje vedoucímu soutěže mládeže – p. Jelínek Petr, mail: petr.jelinek@del.cz.

·         Sankce za neodeslání 50,-Kč, za každý den prodlení.

·         Řídící orgán soutěže KNS doporučuje pořadatelům archivací originálů veškeré dokumentace z těchto akcí pro případ řešení možných námitek.

Hrací systém:

·         Obsazení hlavního rozhodčího zápasu zajistí pořadatel.

·         Začátek turnajů je vždy v neděli v 9 hod., prezentace všech zúčastněných družstev nejpozději do 8.45 hod.

·         Turnaj se odehraje systémem každý s každým, v případě účasti více jak 8 týmů (jednotlivců) je možnost vytvořit skupiny, dále pak play-off. Hrací systém a pořadí zápasů určí pořadatel.

·         Výsledky všech zápasů se zapíší do tabulky, včetně výsledného pořadí v turnaji.

·         Jednotlivé zápasy se odehrají na dva vítězné sety, třetí set se hraje od stavu 5:5.

Základní informace pro pořadatele turnaje mládeže:

a)    Pořadatel dílčí akce odešle do třech kalendářních dnů od data konání akce vyplněný formulář (naleznete ho na stránkách KNS v sekci Ke stažení) o turnaji KNS a fotodokumentaci s důkazním materiálem. Fotodokumentací se rozumí min. 3 snímky digitální fotografie v el. podobě obsahující důkazní materiál o konaném turnaji, nástup všech zúčastněných družstev společně, snímek ze hry a třetí ze závěrečného vyhlášení výsledků či stavu soutěže/zápasu.

b)    V případě příjezdu kontrolního komisaře odpadá pořadateli povinnost odesílat fotodokumentaci a formulář o turnaji KNS z dané akce.

c)    Do 7 dnů od ukončení akce odpovědná osoba (P. Jelínek- vedoucí soutěže mládeže) doručí STK ČNS veškerou dokumentaci o proběhlém turnaji.

d)    Odklad konání akce je možný pouze za předpokladu, že osoba odpovědná informuje STK ČNS o skutečnostech vedoucích k odkladu turnaje. Takto informovat je nutné min. 12 hod. před začátkem akce. Při písemném/e-mailovém odsouhlasení kontrolním komisařem je možné tuto lhůtu zkrátit na 2 hod. před začátkem akce. V těchto případech je nutné kontaktovat přímo předsedu KM – Michala Hostinského (tel.: 739 234 224) nebo v případě nedostupnosti předsedu DR – Vladislava Frimla (tel.:  607 936 059).

Přihlášená družstva:

1.

SK Drak Dalečín

2.

TJ Sokol Třebíč

3.

TJ Smrček

4.

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

 

Družstva KP Vysočina

V tabulce je uvedena kontaktní osoba (vedoucí turnaje), která je zodpovědná za splnění všech povinností týkající se Směrnice ČNS 2/2013 plnění povinností mládeže dle SŘ bod 3.1.5 f

 

Družstvo

Kontaktní osoba

Telefon

e-mail

TJ Sokol Třebíč

Karel Bořil

724 662 116

borilk1@seznam.cz

Sokolský stadion, Máchalova ulice, u Haly Leopolda Pokorného

SK Drak Dalečín

Roman Vetešník

775 905 885

r.vetesnik@seznam.cz

Hřiště: Areál „Na Bahnech“ (antuka), ZŠ Dalečín (víceúčelové hřiště)

TJ Smrček

Tomáš Křenek

733 529 186 

krenek.tomas007@seznam.cz

Hřiště : TJ Smrček

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

Vladimír Sommer

 602 579 785

sommer.mirek@seznam.cz

Hřiště : kurty Bouchalky, za fotbalovým stadionem FC Žďas, Žďár n.S.

Hala : 5.ZŠ Palachova 2189/35, Žďár nad Sáz. 6